ภาระกิจ และหน้าที่


ภารกิจของ ตม.จว.พังงา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ฉบับลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้


1. หน้าที่ในการตรวจอนุญาตบุคคล พาหนะ ที่เดินทางเข้ามาในช่องทางที่รับผิดชอบของจังหวัดพังงา (ปัจจุบันคือบริเวณท่าศุลกากร จังหวัดพังงา)
2. ให้การบริการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง
3. จัดเจ้าหน้าที่ออกกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่โดยผิดกฎหมาย และรับตัวคนต่างด้าวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรพื้นที่ ดำเนินคดีเสร็จแล้ว มาไว้ เพื่อผลักดันส่งกลับประเทศภูมิลำเนา
4. ประสานการปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง