Untitled Document

Untitled Document
 

ตม.จว.พังงา ได้รับจัดสรรงบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่
ตามที่ ตม.จว.พังงา ได้รับจัดสรรงบก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จว.พังงา จำนวน 1 หลัง เพื่อทดแทนอาคารที่ทำการหลังเก่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จว.พังงา เนื่องจากอาคารที่ทำการหลังเก่า ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ทำให้มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และสถานที่จอดรถไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ประกอบกับปัจจุบัน ตม.จว.พังงา มีจำนวนกำลังพลเพิ่มขึ้น และมีการปรับระดับหัวหน้าหน่วยจากระดับสารวัตร เป็น ระดับผู้กำกับการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยเมื่ออาคารที่ทำการหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จ จะโอนย้ายงานฝ่ายอำนวยการ และงานบริการคนต่างด้าวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งใหม่นี้
ส่วนที่ทำการหลังเก่า จะเป็นที่ทำการของงานสืบสวนปราบปรามและงานควบคุมผู้ต้องกัก
ตม.จว.พังงา จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 076-460512

 

Untitled Document
Untitled Document