ภาพตามโครงการให้ใจ มีการติดตามประเมินผลทุกเดือน เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ให้บุคคลของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา ได้ทราบ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้มีการให้บริการด้วยหัวใจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้าน การให้บริการ


ผู้สร้าง: admin [อัพเดท: 2015-08-28 00:00:00 | อ่าน: 314 คน]