กฎหมายเข้าเมืองอัตราค่าธรรมเนียม

Fee on Immigration
ประกาศแจ้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522ลำดับ รายการค่าธรรมเนียม เดิม/Old ใหม่/New
1 คำ ขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ต่อไป (ตม.7) Application for Extension ()
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)
500 1,900
2 - คนเดียว
- หลายคน
500
1,000
1,000
3,800
3 คำ ขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9) 2,000 7,600
4 คำ ขอสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.13) 500 1,900
5 - คนเดียว
- หลายคน
500
1,000
1,900
3,800