Untitled Document

Untitled Document
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๔๐

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙

พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑

 

 

รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒)
บัญชีคนโดยสาร (ตม. ๓)
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. ๗)
คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. ๘)
คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๙)
คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. ๑๓)
คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๑๘)
คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม. ๒๐)
คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม. ๒๒)
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๕)
แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๒๘)
แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐)
แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)
คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖)
คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม. ๘๗)
แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
แบบแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
คำขออนุญาตเเพื่อย้ายตราประทับในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางใหม่
คำขออนุญาตเเพื่อแก้ไขตราประทับในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางใหม่
แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต
แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.๒)
ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุหลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจัาร (กรณีธุรกิจ)
รายการเอกสารการขออยู่ต่อเพื่อการธุรกิจ

Untitled Document
Untitled Document